algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Red Honey: de eenmanszaak Red Honey, statutair gevestigd te Zuidoostbeemster en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74410733.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Red Honey een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Red Honey voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor ondernemers ontwerpen van websites en een brand-identiteit met o.a. een logo, huisstijkleuren en lettertypes. Tevens de verkoop van website-templats en de restyling van website templates.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Red Honey en klant krachtens welke Red Honey de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Red Honey.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Red Honey worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.redhoney.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Red Honey gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Red Honey dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Red Honey en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Red Honey zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Red Honey zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Red Honey zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Red Honey met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel correcties de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.

3.5. Afspraken over deadlines worden in overleg met de klant overeengekomen. Indien levering door Red Honey afhangt van feedback of input van de klant, is Red Honey nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Red Honey is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen een reactie te geven op de toegestuurde concepten, is Red Honey gerechtigd de opdracht af te ronden en de werkzaamheden te factureren.

3.6. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Red Honey zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Red Honey bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.7. Red Honey behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren alvorens Red Honey de opdracht zal gaan uitvoeren. In de offerte wordt het percentage van de aanbetaling opgenomen en in hoeveel termijnen er gefactureerd wordt en wanneer. In geval van een semi-custom made/template website design wordt in ieder geval drie maanden na de start van het traject de restantfactuur aan de klant toegestuurd.

3.8. Alle door Red Honey gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Red Honey behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Red Honey behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. Red Honey is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Red Honey verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Red Honey binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Red Honey heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Red Honey zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Red Honey wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Red Honey, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Red Honey gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Red Honey in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Red Honey uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Red Honey zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Red Honey

5.1. Red Honey garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Red Honey spant zich in om de gegevens die Red Honey voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Red Honey met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Red Honey is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de (bedrijfs-)gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Red Honey en/of overige promotionele kanalen/uitingen van Red Honey.
5.5. Red Honey behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen (laten) aanbrengen aan het design van de website, de prints, het logo en/of de huisstijl en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Red Honey zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant wel toegestaan zelf afbeeldingen en teksten te wijzigen, blogartikelen op de website te plaatsen en/of bestaande pagina’s dupliceren of pagina’s aanmaken.

Red Honey adviseert de klant slechts afbeeldingen van maximaal 250 kb te uploaden om de snelheid van de website te garanderen. Bij afbeeldingen met een groter formaat kan de snelheid niet gegarandeerd worden. Bij tekstuele aanpassingen, welke door de klant worden toegevoegd, aan de pagina kan de vormgeving niet gegarandeerd worden.

5.6. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.7. Red Honey is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van de website wanneer er door de klant zelf of derden wijzigingen zijn aangebracht aan de website of de hosting niet geschikt is/voor problemen zorgt. Tevens geldt hetzelfde voor software, plugins, thema’s of WordPress applicaties die niet door Red Honey zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Red Honey te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Red Honey onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Red Honey om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Red Honey zijn verstrekt, heeft Red Honey het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Red Honey steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Red Honey geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Red Honey binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Red Honey één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Red Honey nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Red Honey niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Red Honey inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Red Honey is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Red Honey biedt het drukwerk bestand aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Red Honey niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.

6.9. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk.

6.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Red Honey te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Red Honey opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Red Honey vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Red Honey niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Red Honey, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Red Honey mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in
artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Red Honey zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Red Honey geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop Red Honey niet uitlevert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Red Honey biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop of een online betaallink worden direct online afgerekend.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Red Honey besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Red Honey besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Red Honey voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Red Honey elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Red Honey zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Red Honey verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Red Honey kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Red Honey een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Red Honey geleverde producten en diensten blijven eigendom van Red Honey totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Red Honey zijn voldaan.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, visitekaartjes, grafisch designwerk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Red Honey tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Red Honey geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Red Honey, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Red Honey en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Red Honey.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Red Honey ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Red Honey, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Red Honey geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Red Honey is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Red Honey plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Red Honey vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Red Honey recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Red Honey en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Red Honey kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Red Honey onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Dit bedrag is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Red Honey uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Red Honey dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Red Honey aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Red Honey toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.


10.4. Red Honey sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Red Honey geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Red Honey.

10.5. Red Honey is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Red Honey voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Red Honey.

10.7. Red Honey is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Red Honey is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Red Honey is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Red Honey weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Red Honey kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Red Honey een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Red Honey onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Red Honey, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Red Honey, wanprestatie door leveranciers van Red Honey waardoor Red Honey haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Red Honey of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Red Honey ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Red Honey in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Red Honey, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Red Honey de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Red Honey voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Red Honey;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.


12.5. Red Honey zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Bedragen die Red Honey vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Red Honey behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Red Honey overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Red Honey zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Red Honey in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Red Honey worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Red Honey aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Red Honey.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Red Honey te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Red Honey, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen onderhoudsabonnement

14.1. Red Honey biedt onderhoud op abonnementsbasis aan. De klant kan het abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.

14.2. Het abonnement wordt na de eerste maand telkens automatisch verlengd met één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.3. In de aanmeldingse-mail wordt aangegeven waar de klant recht op heeft binnen het onderhoudsabonnement.

14.4. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of wanneer de klant een of meerdere incasso’s storneert, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. Tevens is de klant verplicht om zelf zorg te dragen voor de betaling die door automatische incasso niet is geslaagd.

14.5. De klant gaat ermee akkoord dat bij betaling via automatische incasso een vooraankondigingstermijn van 3 dagen wordt gehanteerd.

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Red Honey en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Red Honey alleen bindend indien en voor zover deze door Red Honey uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Red Honey op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Red Honey hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Red Honey partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Red Honey zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Red Honey en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: november 2023